ฝึกงาน


ฝึกงาน

รับสมัคร นักศึกษารุ่นใหม่ไฟแรง  เข้ามาร่วมสัมผัสประสบการณ์ทำงานจริง  เปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษา ได้นำความรู้จากสาขาวิชาที่ศึกษามาประยุกต์ใช้กับการฝึก ปฏิบัติงานจริง  เพิ่มพูนทักษะวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงาน

ลักษณะการฝึกงาน :  ทำงานที่ได้รับมอบหมาย  จันทร์ – เสาร์  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.30 น. 


ตำแหน่งที่เปิดรับฝึกงาน       

แผนกบัญชี 

คุณสมบัติ : เพศ ชาย/หญิง 

วุฒิการศึกษา  ปวช./ปวส./ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี


แผนกการตลาด 

คุณสมบัติ : เพศ ชาย/หญิง

วุฒิการศึกษา  ปวช./ปวส./ปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด


แผนกธุรการศูนย์บริการเครื่องใช้ไฟฟ้า  

คุณสมบัติ : เพศหญิง 

วุฒิการศึกษา  ปวช./ปวส./ปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจัดการทั่วไป,การขาย,การตลาด


แผนกช่างบริการไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกค์ 

คุณสมบัติ : เพศชาย

วุฒิการศึกษา  ปวช./ปวส.  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกค์

แผนกช่างบริการรถยนต์

คุณสมบัติ : เพศชาย 

วุฒิการศึกษา  ปวส.ขึ้นไป  สาขา  ช่างยนต์/เครื่องกล


แผนกโฆษณาประชาสัมพันธ์

คุณสมบัติ : เพศ ชาย /หญิง

วุฒิการศึกษา  ปวช./ปวส./ปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง อาทิ นิเทศศาสตร์,การตลาด,การขาย,การจัดการทั่วไป 


แผนกบุคคล

คุณสมบัติ : เพศ ชาย/หญิง 

วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์,รัฐศาสตร์,รัฐประศาสนศาสตร์เอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้

  1. ประวัติส่วนตัว (Resume) จำนวน 1 ฉบับ
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
  4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
  5. เอกสารการขอเข้ารับการฝึกงานจากสถานศึกษา (ถ้ามี)
  6. เอกสารอื่นๆ เช่น สำเนาวุฒิบัตรการเข้าร่วมกิจกรรม หรือการแข่งขันฯ ของสถานศึกษา (ถ้ามี)


ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง : ฝ่ายบุคคล ชั้น 2  อาคารสินธานีคอมเพล็กซ์  บริษัท สินธานีอีเล็คทรอนิกค์  จำกัด

                                   111 หมู่ 25 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 

                                   โทร. 053-153311 ต่อ 159,139,109 โทรสาร 053-153312  

                                 : สินธานีทุกสาขาใกล้บ้าน 

 ส่งใบสมัครทางอีเมล์   :  Sinthanee.hr@gmail.com  

  สมัครผ่านเว็บไซต์     : http://www.sinthanee.com