สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ

สิทธิประโยชน์

     เพราะพนักงานสินธานีทุกคนเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญขององค์กร บริษัทฯ จึงมีนโยบายดูแลพนักงานทั้งในด้านสุขภาพ ด้านการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพในการทำงาน ด้านสันทนาการ และสวัสดิการอื่นๆ เพื่อให้พนักงานมีความสุขในชีวิตการทำงานและเติบโตคู่กันไปกับบริษัทฯ

ค่าตอบแทน 

เริ่มต้นตามโครงสร้างค่าแรงขั้นต่ำ พร้อมพิจารณาค่าประสบการณ์, ค่าผลงาน, ค่าตำแหน่งงานตามความสามารถและหน้าที่งานที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการพนักงาน

1. วันหยุดพักผ่อนประจำปี  8วัน/ปี
2. ชุดยูนิฟอร์ม
3. ประกันชีวิตกลุ่ม คุ้มครองกรณีเสียชีวิตเริ่มต้น 100,000 บาท
4. รักษาพยาบาลตามโครงการประกันสังคมและเบิกค่ารักษาพยาบาล
        ใน
สถานพยาบาลเอกชน 2,000 บาท/ปี
5. ตรวจสุขภาพประจำปี
6. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
7. กองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน
8. กองทุนกู้ยืมเงินสะสม 
9. เงินช่วยเหลือตามวาระต่างๆ เช่น งานสมรส,งานศพ รวมไปจนถึงเงิน
       ช่วยเหลือจากกองทุนแบ่งปันน้ำใจของพนักงานเอง กรณีพนักงาน
       ประสบภัยพิบัติ
10. ซื้อสินค้าในราคาพนักงาน
11. อบรมและสัมมนาตามตำแหน่งและงานที่ได้รับผิดชอบ
12. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี  และสวัสดิการเลี้ยงสังสรรค์ภายในแผนก
13. ท่องเที่ยว ภายในประเทศ(สำหรับอายุงาน 5ปี) และ ต่างประเทศ
        (สำหรับพนักงานอายุงาน 10ปี)
14. โบนัสตามผลประเมินการทำงานกองทุนแบ่งปันน้ำใจ

กองทุนแบ่งปันน้ำใจสินธานีกรุ๊ป  เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับพนักงานที่เจ็บป่วย หรือทุพพลภาพโดยสิ้นเชิง  หรือที่ประสบภัยพิบัติ  ซึ่งเป็นส่วนที่เพิ่มเติมจากกองทุน เงินทดแทน และสวัสดิการปกติของบริษัทฯ

- การให้ความช่วยเหลือพนักงานที่ประสบอันตราย / เจ็บป่วย เนื่องจากการปฏิบัติงานให้บริษัทฯ

- เงินช่วยเหลือการจัดงานฌาปนกิจศพ  และการเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมเมื่อพนักงานหรือสมาชิกของครอบครัวพนักงานเสียชีวิต

- เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานประสบภัยพิบัติ

- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

-  เงินช่วยเหลือสมรส

 การประกันชีวิต – อุบัติเหตุ เพื่อให้พนักงานได้มีหลักประกันสำหรับพนักงานและครอบครัวในอนาคต  ซึ่งจะทำให้พนักงานมีความมั่นใจ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงจัดให้มีระบบประกันชีวิต –อุบัติเหตุแก่พนักงาน

 กองทุนเงินทดแทน  เพื่อช่วยเหลือพนักงานเพิ่มเติมในกรณีเจ็บป่วย หรือประสบอันตราย  ทุพพลภาพ สูญหาย  หรือถึงแก่ความตาย  อันเนื่องมาจากการทำงาน

กองทุนประกันสังคม  เพื่อสร้างหลักประกันและความมั่นคงในการดำรงชีวิตให้กับพนักงานในกรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ฯลฯ ( ตามเงื่อนไขกองทุน ) ที่มิใช่สาเหตุเนื่องมาจากการทำงาน 

กิจกรรมอื่น ๆ  บริษัท ฯ สนับสนุนให้มีการจัดตั้งชมรมต่าง ๆ  อาทิ  ชมรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน , ฟุตบอล , จริยธรรม   เป็นต้น