นโยบายความเป็นส่วนตัว

     สินธานีกรุ๊ป  (“บริษัท”) ให้ความสำคัญสูงสุดในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า โดยบริษัทได้เก็บรวบรวมข้อมูลของลูกค้าเพื่อสิทธิประโยชน์ของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับตัวสินค้าที่บริษัทจำหน่ายและการให้บริการตามที่ได้รับอนุญาตจากลูกค้าเท่านั้น ซึ่งการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว จะนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์เฉพาะที่ได้กำหนดไว้ อนึ่งบริษัทมิได้มีนโยบายดำเนินการเป็นผู้จัดหาข้อมูลให้แก่บุคคลภายนอกโดยที่ลูกค้ามิได้รับทราบ

     นโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนด

     นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบาย”หรือ“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) จะถูกนำมาใช้กับเว็บไซต์บริษัท สินค้าทุกประเภท การให้บริการ และการซ่อมบำรุงรักษา รวมถึงการแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการตลาด การนำเสนอสิทธิประโยชน์แก่ลูกค้า การนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆ อันมีอยู่ ณ ปัจจุบัน หรืออาจมีขึ้นในอนาคตซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับตัวสินค้าที่จำหน่ายอยู่ปัจจุบันโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลที่บริษัทเก็บรวบรวม

1.1. ข้อมูลส่วนบุคคล* ของลูกค้าบริษัท ซึ่งประกอบด้วย

 • ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด อายุ เลขบัตรประจำตัวประชาชนและข้อมูลตามบัตรประชาชน และ/หรือ ข้อมูลตามใบขับขี่รถยนต์ หมายเลขหนังสือเดินทาง อาชีพ สถานที่ทำงาน อายุงาน สถานภาพสมรส ข้อมูลบุคคลในครอบครัว ข้อมูลบุคคลติดต่อ ข้อมูลบุคคลผู้ค้ำประกัน เป็นต้น
 • ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว ได้แก่ เพศ รูปถ่าย เป็นต้น
 • ข้อมูลการติดต่อ ได้แก่ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์แอดเดรส ข้อมูลการติดต่อทางโซเชียลมีเดีย เป็นต้น
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน ได้แก่ ช่วง (Range) รายได้ รายละเอียดบัญชีธนาคาร เป็นต้น                  
 • ข้อมูลเกี่ยวกับหนี้สินของลูกค้า ได้แก่มูลหนี้ของลูกค้าที่ซื้อสินค้าแบบผ่อนชำระกับทางบริษัท

1.2. ข้อมูลใดๆ อันเกี่ยวกับสินค้า

1.3. ข้อมูลที่เป็นสาธารณะ หรือข้อมูลที่บริษัทได้รับมาโดยทางการค้า

1.4. ข้อมูลอื่นๆ

* หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลตามความหมายแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (มาตรา 4)

2. การใช้และการเปิดเผยข้อมูล

บริษัทอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ภายใต้จุดประสงค์ต่อไปนี้

2.1. เพื่อลงทะเบียนลูกค้าสำหรับธุรกรรมการซื้อสินค้า

2.2. เพื่อการบริการหลังการขาย การให้บริการซ่อมบำรุงรักษาสินค้า

2.3. เพื่อตอบข้อซักถามและให้การช่วยเหลือลูกค้า

2.4. เพื่อดำเนินการยืนยันหรือตรวจสอบตัวบุคคล ก่อนที่จะให้บริการกับลูกค้า

2.5. เพื่อนำเสนอข่าวสารประชาสัมพันธ์ สิทธิประโยชน์ต่างๆ และข้อเสนออื่นใดอันเกี่ยวกับตัวสินค้า ผ่านวิธีการสื่อสารโดยตรง ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท หรือบุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทให้เป็นผู้ดำเนินการ เฉพาะในกรณีที่ลูกค้าให้ความยินยอม

2.6. เพื่อแสดงโฆษณา ข้อเสนอ โปรโมชั่น และเงื่อนไขที่ปรับแต่งตามความสนใจของท่านบนเว็บไซต์ของบริษัท เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เว็บไซต์ของสื่อโซเชียลมีเดียหรือแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ

2.7. เพื่อแสดงเนื้อหาที่มีการปรับแต่งตามความต้องการและให้บริการที่ปรับแต่งให้เหมาะกับบุคคลโดยอิงจากพฤติกรรมการร่วมกิจกรรมที่ผ่านมาของลูกค้าบนช่องทางการให้บริการต่างๆของบริษัท

2.8. เพื่อวิเคราะห์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัท ให้สอดคล้องและตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

2.9. เพื่อสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจจากลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท ตลอดจนเพื่อการทำแบบสำรวจพฤติกรรม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

2.10. เพื่อจัดกิจกรรมการตลาด กิจกรรมส่งเสริมการขาย เล่นเกมส์ชิงของรางวัลรวมถึงการจับฉลากของรางวัลและการแลกรับสิทธิประโยชน์หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆที่ลูกค้าให้ความยินยอม

2.11. เพื่อใช้ภาพถ่ายของลูกค้าลงสื่ออิเล็กทรอนิกค์ของบริษัท

2.12. เพื่อประกอบการพิจารณาคำขอและวงเงินสินเชื่อและการประเมินเครดิตของลูกค้า

2.13. เพื่อประโยชน์ในการแจ้งยืนยันยอดของลูกค้า

2.14. เพื่อประโยชน์ในการแจ้งยอดค้างชำระของแต่ละสัญญาให้กับลูกค้า  (หากมี)

2.15. เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการบอกกล่าวและติดตามทวงถามหนี้ (หากมี) ทั้งนี้ในการติดตามทวงถามหนี้ บริษัทอาจมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน

2.16. เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกระบวนการทางกฎหมาย

2.17. เพื่อการคุ้มครองสิทธิ ทรัพย์สิน และความปลอดภัยของบริษัท หรือบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้อง และ/หรือคู่ค้าทางธุรกิจอื่นๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้บริษัทหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหา และให้บริการที่เกี่ยวข้องได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

     บริษัทเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลของลูกค้าทั้งจากที่ลูกค้าได้ระบุไว้ใน “ใบสั่งขาย/แบบคำขอสินเชื่อส่วนบุคคล” และ/หรือจากการลงพื้นที่จริงของเจ้าหน้าที่สินเชื่อ ในการตรวจสอบข้อมูลที่อยู่อาศัย และสถานที่ทำงานลูกค้า และ/หรือจากการติดต่อสอบถามข้อมูลการทำงานจากสถานที่ทำงาน และ/หรือจากที่ลูกค้าได้ทำขึ้นภายหลัง เพื่อเป็นสถานที่ติดต่อในการแจ้งข้อมูลการขอสินเชื่อ การแจ้งวงเงินที่ลูกค้าได้รับอนุมัติ หรือจากการให้บริการของบริษัท หรือจากช่องทางการใช้บริการด้านข้อมูลอื่นๆ เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดจากบริษัท

     บริษัทจะใช้หลักพื้นฐานทางกฎหมายเพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ข้างต้น โดยการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้านี้ บริษัทจะดำเนินการโดยคำนึงถึง

 • การปฏิบัติตามสัญญาและการให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับสินค้า เพื่อให้ท่านได้รับความพึงพอใจสูงสุด
 • เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท ทั้งนี้ รวมถึงการสื่อสารบนเว็บไซต์ของบริษัท เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เว็บไซต์ของสื่อโซเชียลมีเดีย หรือแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกระบวนการทางกฎหมาย
 • ความยินยอมจากลูกค้าให้สามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าในการส่งเนื้อหาการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ทางการตลาด ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่ลูกค้าได้ให้ความยินยอมไว้แก่บริษัท โดยท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมนั้นได้โดยทำตามขั้นตอนการยกเลิกที่ระบุอยู่ในการสื่อสารนั้น หรือติดต่อมายังช่องทางต่างๆ ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์

     บริษัทได้ทำการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย แลกเปลี่ยน ส่ง และ/หรือโอนข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าและข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าให้แก่บุคคลที่สาม ไม่ว่าจะมีสภาพเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ภายใต้วัตถุประสงค์ดังกล่าว โดยบุคคลที่สามได้แก่

 • บริษัทในเครือ **
 • คู่ค้าทางธุรกิจ ซึ่งอาจมีสถานะเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ที่บริษัทได้ทำธุรกรรมด้วย เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามการให้บริการแก่ลูกค้า
 • ผู้ให้บริการภายนอก ตัวแทนของผู้ให้บริการ ผู้รับจ้างช่วงงานต่อ ซึ่งอาจมีสถานะเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ที่บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการให้บริการแก่ลูกค้าของบริษัท
 • หน่วยงานราชการตามกฎหมาย                                                  
 • บริษัทพันธมิตรอื่นๆ                           
 • บุคคลอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด                                             
 • บุคคลอื่นใด โดยความยินยอมของลูกค้าผู้เป็นเจ้าของข้อมูล

    ** บริษัทในเครือ ได้แก่  บริษัท เชียงรายสินธานี จำกัด, บริษัท สินธานีอิเล็คทรอนิกค์ จำกัด, บริษัท ฮอนด้าสินธานีพะเยา จำกัด, บริษัท ยามาฮ่าสินธานี จำกัด, บริษัท มาสด้าสินธานี จำกัด,

บริษัท สินธานีเชียงรายพิโก จำกัด, บริษัท สินธานีพะเยาพิโก จำกัด,  บริษัท สินธานีลีสซิ่ง จำกัด,   บริษัท สินธานีพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด,  บริษัท เชียงรายสินธานีโฮลดิ้ง จำกัด และ

บริษัท เชียงรายสินธานีเรียลตี้ จำกัด

3. การวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้คุ้กกี้

     การวิเคราะห์ข้อมูล บริษัทอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ทั้งนี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลที่ได้มาหรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรมออนไลน์ของลูกค้าบนเว็บไซต์และบนอุปกรณ์อื่นใดที่ถูกเชื่อมต่อและเข้าใช้งานของท่าน ในการนี้บริษัทอาจใช้เทคโนโลยีหรือเครื่องมือวิเคราะห์จาก Cookies หรือบริการของบุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสินค้าและการให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับสินค้า

     คุ้กกี้ (Cookies) คือไฟล์ขนาดเล็กที่ใช้เพื่อจัดเก็บข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ของท่าน เพื่อเก็บข้อมูลในการเข้าเยี่ยมชมและตรวจสอบความถี่ในการเข้าชมเว็บไซต์ เพื่อนำมาปรับปรุงการให้ข้อมูลและบริการที่ดียิ่งขึ้น อีกทั้งช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในการไม่ต้องกรอกข้อมูลประจำตัวทุกครั้งที่มีการลงชื่อเข้าใช้งาน                 

     ท่านสามารถปรับแต่งเบราว์เซอร์เพื่อยอมรับคุ้กกี้ทั้งหมด ปฎิเสธคุ้กกี้ทั้งหมด หรือแจ้งเตือนให้ท่านทราบเมื่อมีการส่งคุ้กกี้ อย่างไรก็ตามการปิดใช้งานคุ้กกี้อาจจะส่งผลต่อการใช้บริการเหล่านั้นทั้งหมดหรือบางส่วน อนึ่งบริษัทอาจใช้เทคโนโลยี Flash Cookie ซึ่งอาจทำให้ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าได้

4. ระยะเวลาในการเก็บ การใช้ และการเปิดเผยข้อมูล

     บริษัทไม่มีนโยบายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไว้นานเกินความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น ในกรณีเช่นนี้ ข้อมูลอาจถูกทำลายหรือลบออกจากระบบของบริษัท เมื่อบริษัทพิจารณาว่าไม่มีความจำเป็นต้องเก็บไว้ใช้ หรือเปิดเผย หรือเมื่อลูกค้าร้องขอโดยขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าจะได้รับการประมวลผลและเก็บรักษา บริษัทจะดำเนินการตามหลักการต่อไปนี้

4.1. ใช้ข้อมูลเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บริการแก่ท่าน

4.2. ปฏิบัติตามที่กฎหมาย สัญญา หรือภาระหน้าที่ตามกฎหมายกำหนด

4.3. ข้อมูลลูกค้าจะมีการจัดเก็บเป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปีนับจากวันที่ลูกค้าได้เข้ามาทำธุรกรรมกับบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการประมวลผลข้อมูลนั้น หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติ ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวจะอยู่ภายใต้การคุ้มครองดูแลอย่างเหมาะสม

5. สิทธิของลูกค้า

     ท่านอาจปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลบางประเภทแก่บริษัท หรืออาจแจ้งยกเลิกความยินยอมในการอนุญาตให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้

     สิทธิพื้นฐานของลูกค้าเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล

 • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล                                             
 • สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการชั่วคราว                                     
 • สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล                                       
 • สิทธิในการคัดค้านการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล                                  

6. วันที่นโยบายความเป็นส่วนตัวมีผลบังคับใช้และการปรับปรุงแก้ไข

     มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

     นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสินค้าที่บริษัทจำหน่าย บริการหลังการขาย บริการซ่อมบำรุงรักษา บริการสินเชื่อ บริการออนไลน์ เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน บริการ การประกวดแข่งขัน การสำรวจ การสำรวจตลาด การแลกรับของรางวัลและสิทธิพิเศษใดๆ การส่งเสริมการขาย การลงทะเบียนรับประกันผลิตภัณฑ์และบริการ และบริการอื่นใดของบริษัท ที่อ้างถึงหรือเชื่อมโยงถึงนโยบายนี้

     ในการนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อาจถูกปรับปรุงและมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของแนวปฏิบัติด้านข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท หรือเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เมื่อมีการปรับปรุงแก้ไขนโยบาย บริษัทจะแจ้งให้ท่านลูกค้าทราบโดยประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบเวอร์ชั่นปัจจุบันได้ที่นี่ : www.sinthanee.com

7. ติดต่อเรา

     หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือ กรณีที่ท่านต้องการใช้สิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 5. ของนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อได้ที่ สินธานี ทุกสาขา หรือ  

โทร 053-153311 ต่อ 5  ในวันและเวลาทำการ วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 8.30 – 17.30 น.

เราใช้คุกกี้ (cookie) และเทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อให้มั่นใจว่าคุณได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดและปรับปรุงการใช้งานในเว็บไซต์ การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้หรือการปิดกล่องข้อความนี้ ถือว่าคุณได้ยอมรับข้อตกลงเกี่ยวกับการใช้งาน และ นโยบายคุกกี้ของเรา